Siirry sisältöön

Tampereen Hiedanrannassa testataan uutta tapaa säilyttää alueella tärkeitä kasveja


Tampereen Hiedanrannasta ollaan suunnittelemassa uutta 25 000 asukkaan uutta asuinaluetta. Tampereen kaupunki osti alueen vuonna 2014 M-Realilta ja avasi alueen portit vuonna 2016 julkiselle yleisölle.

Alueella on pitkä historia, joka ulottuu aina 1600-luvulle. 1800-luvulla alueella nähtiin von Nottbeckien malli- ja suurtila sekä Hiedanrannan kartanon ja sen puiston mahtiaika. 1900-luvulle tultaessa alue teollistui ja Hiedanrannassa toimi muun muassa sulfiittiselluloosatehdas sekä ligniini- ja kemihierteen tuotantolaitos. Nyt ollaan siirtymässä kohti uutta asuinaluetta asemakaavoituksen alettua 2021 vuoden alussa. Asuinalueen yksi tärkeä, sekä viihtyvyyteen että lajien monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvä toimenpide on viheralueiden suunnittelu.

Yksi alueen kehittämiseen tähtäävistä hankkeista on EAKR rahoitteinen 6Aika: Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli, eli KIEPPI-hanke (2019-2021). KIEPPI-hankkeessa on mukana Espoon ja Tampereen kaupungit sekä Turku Science Park Oy. Siinä kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun tiedepuistosta kestäviä ja kiertotalouden mukaisia kaupunginosia.

Hankkeen tavoitteena on erityisesti kehittää kumppanuusmalli, jonka avulla kaupungit voisivat yhä ketterämmin ja syvällisemmin tehdä yhteistyötä kaupunginosien kestävyystavoitteiden saavuttamisessa erityisesti yritysten ja tutkijoiden kanssa. Lisäksi KIEPPI-hankkeessa tehdään erilaisia kiertotalouden pilotteja, joiden tarkoitus on kehittää uutta, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, testata kumppanuuksien rakentamista, sekä uusia kestäviä innovaatioita hankkeen kaupunginosissa. Yksi pilotti-teemoista Tampereella on viherrakentaminen.

Rikastamisniityssä alueen kasvillisuus säilyy

Viherrakentamisen pilottia toteutetaan Hiedanrannassa yhdessä Villi vyöhyke ry:n, Tampereen kaupungin, Hiedanrannan kehitys Oy:n ja KIEPPI–hankkeen kanssa. Sen tarkoitus on vaalia alueelle ominaista harvinaista luonnonkasvillisuutta. Pilotti on aloitettu vuoden 2019 alussa kartoittamalla Hiedanrannan vanhalle tehdasalueelle tyypillisiä kasveja ja keräämällä niiden siemeniä.

Kartoitustyötä on tehty alueella myös ennen hanketta ja yhdistyksen edustajille moni alueella esiintyvä laji oli jo ennestään tuttu. Tiedettiin, että alueelta löytyy edelleen useita vanhoille tehdasalueille tyypillisiä, kulttuuris-historiallisesti kiinnostavia sekä myös uhanalaisia kasvilajeja. Ajatuksena oli, että näitä lajeja olisi tärkeä saada säilytettyä myös alueen rakentamistöiden aikana ja tuotua takaisin viheralueille, kun kaupunginosa alkaa rakentua.

Hiedanrannassa tarkoitus on vaalia luonnon monimuotoisuutta ainakin seuraavilla toimenpiteillä: ennen rakentamistöiden alkamista Hiedanrannan alueelle ominaisen kasvillisuuden siemeniä kerätään talteen. Tämän jälkeen tätä kasvillisuutta säilytetään ja kerrytetään hankkeessa kehitetyllä rikastamisniityllä rakentamisen ajan useita vuosia. Lopuksi kasvit siirretään rikastamisniityltä pysyville viheralueille.

Keruu

Kasvillisuuden selvitystyö aloitettiin tutustumalla dokumentteihin ja alueen kasvillisuuden kartoittamisella ja siementen keruualueiden tunnistamisella. Maastokäynnit toteutettiin pääosin kasvukauden aikana, jolloin kasvit olivat helposti huomattavissa ja tunnistettavissa kukintansa perusteella. Osa kasvilajeista tunnistettiin kukinnan jälkeen tai sitä ennen. Siementen keruualueen hahmottamiseksi selvitettiin kasvilajien esiintymien koko, laajuus ja yhtenäisyys sekä kasvilajien yksilöiden lukumäärä ja tiheys esiintymän alueella.

Kerättäväksi soveltuvilta kasvien yksilöiltä arvioitiin myös siementen kypsymisen ajankohtaa siementen keruuta varten. Lisäksi kasvilajeilta arvioitiin sopiva tapa siementen keruuseen. Useimpien kasvilajien kohdalla paras tapa siementen keruuseen on käsin, koska esiintymät ovat pieniä ja niillä kasvaa myös muita kasvilajeja. Koneiden hyödyntäminen siementen keruussa sopii yhtenäisemmille kasvustoille, jollaisia Hiedanrannan alueelta ei juuri löytynyt.

Hiedanrannan ja Niemen alueen merkittävimpiä kasvilajeja kannattaa kasvattaa erityisissä olosuhteissa ruukuissa. Niitä ovat esimerkiksi uhanalaiset imeläkurjenherne ja punakatko, jotka ovat Hiedanrannassa uustulokkaita. Ruukuissa kasvattamalla voidaan varmistaa siementen hyvä itäminen kasvihuoneessa ja intensiivisellä hoidolla varmistetaan, että yksilöt tuottavat lisää siemeniä.

Kasvatus rikastamisniityssä

Keruun jälkeen päätettiin paras muoto siementen ja taimien tuotannon vahvistamiselle. Hiedanrannan ja Lielahden alueelta vuoden 2020 aikana kerättyjen paahteisten kasvilajien siemenet riittävät noin 300 neliömetrin kokoisen niityn perustamiseen.

Niiden avulla Hiedanrantaan perustetaan kokeellinen rikastamisniitty, jossa eri kasviryhmät kylvetään ja istutetaan lohkoihin. Tällöin siementen kerääminen niityltä helpottuu, mutta alue ei silti vaikuta tuotantoalueelta, koska jotkin kasvilajit kasvatetaan sekaisin samoilla lohkoilla.

Rikastamisniitty perustettiin Hiedanrannan alueelta kerättyjen siemenien jatkokasvatusta varten. Rehevämmän ja varjoisamman kasvupaikan kasvilajien siemenet kylvettiin syksyllä 2020 perustetulle Lielahden kartanopuiston metsäniitylle.

Mitä tulevaisuudessa

Rikastamisniitty on osa laajempaa toimintamallin muutosta ympäristörakentamisalalla ja kaupunginosien kehittämisessä. Nykyisin uusia kaupunginosia perustettaessa alueen alkuperäinen kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus tuhoutuvat monin osin rakentamistöiden aikana. Hankkeessa on yhdessä Villi vyöhyke ry:n ja Tampereen kaupungin viherrakentamisen ammattilaisten kanssa pyritty kehittämään uusi toimintamalli, jolla alueille tyypilliset ja tärkeät lajit saadaan säilymään läpi rakentamisen. Tällainen toimintatapa on pääsääntöisesti Suomessa tuntematon.

Lue aiheesta lisää

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo